THÔNG BÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của OHDr.
Chúng tôi xin phép được thông báo về những sửa đổi trong một phần của điều khoản sử dụng dịch vụ.

<Chi tiết sửa đổi>

■ Chương 1: “Dịch vụ cung cấp” thành “Dịch vụ hỗ trợ y tế toàn diện OHDr.”
■ Điều 1
 ・Sửa đổi mục (3)
■ Điều 2
 ・Xóa bỏ các mục từ (1)~(7) của khoản 1
 ・Bổ sung “Ý nghĩa của thuật ngữ” vào khoản 1
■ Điều 3
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Xóa bỏ khoản 3
 ・Sửa đổi khoản 4 thành khoản 3
■ Điều 4
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Sửa đổi khoản 2
 ・Sửa đổi khoản 3
■ Điều 6
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Điều 7
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Sửa đổi điều 8
■ Điều 11
 ・Sửa đổi khoản 2
 ・Sửa đổi khoản 3
 ・Xóa bỏ khoản 5
 ・Sửa đổi khoản 6 thành khoản 5
 ・Sửa đổi khoản 7 thành khoản 6
 ・Sửa đổi khoản 8 thành khoản 7
 ・Xóa bỏ khoản 9
■ Điều 12
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Xóa bỏ khoản 2
 ・Sửa đổi khoản 3
■ Sửa đổi điều 13
■ Sửa đổi điều 14
■ Sửa đổi điều 15
■ Điều 16
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Xóa bỏ khoản 3
 ・Sửa đổi khoản 4 thành khoản 3
 ・Sửa đổi khoản 5 thành khoản 4
 ・Sửa đổi khoản 6 thành khoản 5
 ・Sửa đổi khoản 7 thành khoản 6
 ・Sửa đổi khoản 8 thành khoản 7
 ・Sửa đổi khoản 9 thành khoản 8
 ・Sửa đổi khoản 10 thành khoản 9
 ・Sửa đổi khoản 11 thành khoản 10
■ Điều 17
 ・Sửa đổi mục (3) thuộc khoản 1
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Điều 18
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Điều 19
 ・Sửa đổi mục (1) và (2) thuộc khoản 1
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Điều 20
 ・Sửa đổi khoản 1
 ・Sửa đổi khoản 2
■ Sửa đổi điều 22
■ Sửa đổi điều 23

<Ngày sửa đổi>
Ngày 1 tháng 7 năm 2022

▼ Vui lòng tham khảo điều khoản sử dụng tại đây.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản sử dụng được áp dụng lên khách hàng sử dụng dịch vụ của OHDr.
Khách hàng sử dụng dịch vụ của OHDr. kể từ ngày 1 tháng 8 được coi là đã đồng thuận với những sửa đổi này.
Mọi thắc mắc liên quan tới những sửa đổi này, vui lòng liên lạc qua form hỏi đáp dưới đây hoặc qua SNS.

■ LINE ID:@342jpncl
■ Facebook
■ Form hỏi đáp

Rất mong quý khách tiếp tục ủng hộ và tin tưởng OHDr.!